KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM ,,MORENA’’ W OSIECZNEJ

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Morena’’ w Osiecznej. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Osieczna, ul. M. Kopernika 4, 64-113 Osieczna, przez e-mail: schronisko@osieczna.pl lub telefonicznie: 65 535 01 34.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Morena’’ w Osiecznej. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Osieczna, ul. M. Kopernika 4, 64-113 Osieczna, e-mailowo: schronisko@osieczna.pl oraz telefonicznie: 65 535 01 34.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, z którym można się skontaktować e-mailowo: kas5@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: 570 942 935.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy,
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 6. c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 7. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.