KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM ,,MORENA’’ W OSIECZNEJ

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Morena’’ w Osiecznej. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Osieczna, ul. M. Kopernika 4, 64-113 Osieczna, przez e-mail: schronisko@osieczna.pl lub telefonicznie: 65 535 01 34.

 

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), panią Katarzynę Jakubowską-Rozwalkę, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail: kas5@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 570942935. Z inspektorem można kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych – przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w celach związanych z realizacją zadań publicznych na podstawie:

 

1) wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

 

3) wykonywania umów na rzecz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

4) przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

5) art. 108a Prawo Oświatowe monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub te z którymi placówka zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, lub innego szczególnego przepisu prawa.

 

  1. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

 

1) dostępu do swoich danych osobowych;

 

2) sprostowania swoich danych osobowych;

 

3) usunięcia danych osobowych;

 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

5) przenoszenia danych;

 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

W celu skorzystania z przysługujących Państwu wyżej wymienionych praw należy się zwrócić do administratora. Jednakże należy zauważyć, że wykonywanie niektórych z przysługujących praw może nie mieć zastosowania lub może być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

 

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

 

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa w celu realizacji zadań przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Morena’’ w Osiecznej jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.