Deklaracja dostępności strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „MORENA” w  Osiecznej https://schronisko.osieczna.pl/

Wstęp deklaracji
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „MORENA”  w Osiecznej dąży do tego, aby zapewnić łatwiejsze użycie oraz większą dostępność naszej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zapewnić całkowitej dostępności strony schroniska www.schronisko.osieczna.pl w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 65-535-01-34
E-mail: schronisko@osieczna.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kopernika 4, 64-113 OSIECZNA

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-23.
Strona www.schronisko.osieczna.pl jest częściowo zgodna z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, miedzy innymi z następujących powodów:

  • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część załączników jest w postaci skanów,
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają odpowiedni opis,
  • brak podwyższonego kontrastu, brak możliwości powiększania wielkości liter na stronie, brak focusa wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2022-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „MORENA”  w Osiecznej.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 2023-01-10.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Stanisław Lenartowicz - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „MORENA”  w Osiecznej
e-mail: schronisko@osieczna.pl 
Telefon: 655350134

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie       informujemy,      że zgodnie     z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej    lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego,             na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „MORENA”  w Osiecznej, mieszczący się pod adresem ul. Kopernika 4 64-113 Osieczna nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich, brak windy, brak platform, brak poręczy po obu stronach    wszystkich   klatek schodowych, brak   dodatkowych  uchwytów w toaletach.

   Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojazd do schroniska
   Do schroniska można dojechać busami prywatnych przewoźników, autobusami czy też samochodami osobowymi. Busy zatrzymują się na niestrzeżonym parkingu przylegającym do schroniska.

Opis ogólny budynku schroniska
Budynek schroniska jest budynkiem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych użytkowych (parter, piętro), częściowo podpiwniczony. Schronisko nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, środków technicznych ani nie zainstalowano urządzeń, które umożliwiałyby dostęp osobom niepełnosprawnym   ruchowo do    wszystkich   pomieszczeń. Do budynku schroniska  można wejść z psem asystującym.