Klauzula informacyjna dla osób korzystających z noclegów

 

 1. Administratorem danych osobowych dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „MORENA”. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. M. Kopernika 4, 64-113 Osieczna, e-mailowo: schronisko@osieczna.pl oraz telefonicznie: 65-535-01-34.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, z którym można się skontaktować e-mailowo: kas5@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: 570 942 935.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu zawarcia i realizacji umów;
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku z prowadzeniem ewidencji osób korzystających z noclegów oraz prowadzeniem dokumentacji meldunkowej i finansowej, pobieraniem opłat za usługi i wystawianiem rachunków;
 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z noclegów.
 7. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.