Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Osieczna, ul. M. Kopernika 4, 64-113 Osieczna, e-mailowo: schronisko@osieczna.pl oraz telefonicznie: 65 535 01 34.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Morena” w Osiecznej jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka. Kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr 570 942 935 lub adresem e-mail kas5@poczta.onet.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.

 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.